22.09.2020 r.

22.09.2020 r.

Zarząd MINDBOX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Księżycowa 66 F, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000434240, kapitał zakładowy 733 903,00 zł.,
działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu
spółek handlowych zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie
(dalej zwane także „Walnym Zgromadzeniem” lub „WZ”).