/ We know how

Bezpieczeństwo teleinformatyczne (cybersecurity) – czym jest oraz jakie są największe zagrożenia w 2021 roku dla Twojego przedsiębiorstwa?

Cyfryzacja biznesu sprawia, że wymagane jest stosowanie zabezpieczeń, które zwiększą bezpieczeństwo teleinformatyczne, a co za tym idzie ograniczą ryzyko wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Czym dokładanie jest cyberbezpieczeństwo i dlaczego jest tak ważne? Jak monitorować bezpieczeństwo aplikacji po wdrożeniu? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 

 

Czym jest bezpieczeństwo teleinformatyczne zwane też cybersecurity?

 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne zwane również cybersecurity, czy bardziej swojsko cyberbezpieczeństwem to zbiór zagadnień pochodzących z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które odnoszą się do szacowania i kontroli ryzyka związanego z użytkowaniem komputerów, sieci komputerowych oraz przesyłania danych do zdalnych lokalizacji. Na cyberbezpieczeństwo należy patrzeć z perspektywy poufności, integralności oraz dostępności. Cybersecurity to ważny aspekt każdej działalności, która wykorzystuje komputery i systemy komputerowe oraz gromadzi i przetwarza dane. Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń reguluje również prawo, m.in. w rozporządzeniu RODO.

 

 

Dlaczego bezpieczeństwo teleinformatyczne w firmie jest bardzo ważne?

 

Cybersecurity w firmie jest niezwykle ważne, ponieważ obejmuje zapewnienie ochrony wszystkim danym i informacjom gromadzonym oraz przetwarzanym przez wykorzystywane przez nią systemy informatyczne i komunikacyjne. Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego jest więc kluczem w działalności każdej jednostki. Wymagają tego zarówno przepisy prawa, które obligują dany podmiot do ochrony danych pozyskanych od klientów, czy partnerów biznesowych. Zaniedbanie tego obowiązku, w skutek którego dojdzie do wycieku lub kradzieży danych wiąże się z nałożeniem surowych kar finansowych. Wysoka grzywna nie jest jednak jedynym problemem, ponieważ równie dotkliwe może być zepsucie własnej reputacji oraz utrata zaufania w oczach klientów i kontrahentów. Wyzwaniem jest więc takie podejście do cybersecurity w firmie, które w maksymalny sposób ograniczy ryzyko wystąpienia incydentów, a co za tym idzie umożliwi jej należyte funkcjonowanie.

 

 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne a RODO

 

Obowiązujące od 25 maja 2018 roku rozporządzenie RODO to całkowicie nowe podejście do bezpieczeństwa teleinformatycznego w firmie. Wynika to z faktu, że w jego treści w żaden sposób nie zostały określone precyzyjne wymogi techniczne odnoszące się do zabezpieczenia systemów IT. W ten sposób prawo wprowadza nowe podejście do kwestii bezpieczeństwa, ponieważ lista konkretnych zabezpieczeń została zastąpiona wymogiem dokonania analizy ryzyka, której efektem powinno być wdrożenie systemów zabezpieczeń adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Takie rozwiązanie pozwala efektywniej wykorzystywać zasoby i wdrażać konkretne zabezpieczenia tam, gdzie jest to najbardziej wskazane. Z drugiej jednak strony komplikuje to firmie prostą weryfikację, czy wdrożona polityka bezpieczeństwa spełnia wymagania RODO.

Wymagany poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych określa art. 32 RODO, zgodnie z którym: administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, w tym między innymi:

 • Pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych
 • Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
 • Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 • Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni uwzględnić się powinno w szczególności ryzyko związane z przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych.

 

 

Jak projektować oprogramowanie z myślą o cybersecurity?

 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne to aspekt, o który należy zadbać już na etapie projektowania oprogramowania. Strategia bezpieczeństwa stanowi bowiem niezbędny element w procesie projektowania aplikacji, czy systemów informatycznych. Jej opracowanie należy rozpocząć od oszacowania ryzyka oraz potencjalnych zagrożeń, czy słabych punktów systemu. Działania te powinny objąć wszystkie obszary ryzyka, czyli warstwę sprzętową, oprogramowanie, a także sposób organizacji i użytkowania systemu.

W trakcie szacowania ryzyka należy przypisać zidentyfikowanym zagrożeniom odpowiednie priorytety, które będą odzwierciedlały negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu. Im wyższa pozycja na liście, tym wyższy poziom zabezpieczeń należy wdrożyć, by skutecznie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom. Następnie zidentyfikowanym zagrożeniom należy przypisać określone mechanizmy kontroli bezpieczeństwa, których celem będzie zminimalizowanie ewentualnego ryzyka. Są to programowe i sprzętowe metody umożliwiające zapobieganie wystąpieniu zagrożeń oraz ograniczanie ich negatywnych skutków. Zbiór wszystkich mechanizmów kontroli bezpieczeństwa stanowi politykę cyberbezpieczeństwa systemu, która jest obowiązkową częścią jego infrastruktury. Oczywiście zdefiniowane mechanizmy bezpieczeństwa należy prawidłowo zaimplementować, co pozwoli zabezpieczyć system zgodnie z przyjętymi założeniami.

 

 

Jak monitorować bezpieczeństwo aplikacji po wdrożeniu?

 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu cybersecurity w firmie należy pamiętać również o monitoringu bezpieczeństwa wdrożonych aplikacji. Wykorzystywać do tego można dedykowane narzędzia, które pozwalają m.in. zabezpieczyć dostęp do serwera oraz pilnować aktualizacji aplikacji, czy regularnie tworzyć kopie zapasowe. Wyróżnia się 3 podstawowe typy monitoringu IT, które powinny się wzajemnie uzupełniać. Jest to:

 • monitoring reaktywny – umożliwiający błyskawiczne rozpoznanie zagrożenia oraz wskazanie źródła problemu. Określone systemy bądź osoby otrzymują stosowne powiadomienie, a w wielu przypadkach usługi naprawcze i przeciwdziałania są uruchamiane niezwłocznie po wykryciu incydentu;
 • monitoring proaktywny – polegający na śledzeniu trendów w nadzorowanych systemach oraz zdobywaniu informacji i wiedzy, która będzie służyła do skutecznego planowania działań i zadań. Tego typu działanie pozwala wyprzedzić potencjalne zagrożenia, czy zaobserwować pewne schematy zanim jeszcze przeistoczą się w zagrożenie bezpieczeństwa;
 • monitoring analityczny – polegający na zbieraniu, przechowywaniu i analizowaniu danych pozwalających ustalić typowe i niestandardowe zachowania systemu, czy jego użytkowników. W dalszej kolejności pozwala to dostosować funkcjonowanie aplikacji do indywidualnych zachowań i ruchu.

 

 

Cybersecurity a Bug Bounty

 

Ciekawym rozwiązaniem w kwestii cybersecurity są programy bug bounty. Na czym polegają? Bug bounty to programy, w których właściciele firm, czy twórcy oprogramowania oferują osobom fizycznym rekompensatę pieniężną w zamian za zgłaszanie błędów odnoszących się do luk w zabezpieczeniach. Tego typu programy umożliwiają programistom wykrywanie i usuwanie błędów m.in. w kodzie, zanim dowie się o nich opinia publiczna i dojdzie do masowych nadużyć. Programy bug bounty stosuje wiele międzynarodowych organizacji, czego przykładem może być Google, Facebook, czy Microsoft. W Polsce wykorzystuje je między innymi grupa Allegro, czy serwis Pyszne.pl.

Cyberbezpieczeństwo to kluczowy aspekt w procesie cyfryzacji biznesu. Jest również jednym z najważniejszych wyzwań 2021 roku, ponieważ gwałtowny rozwój branży IT, do którego przyczyniła się między innymi pandemia Covid-19 determinuje konieczność zwrócenia jeszcze większej uwagi na bezpieczeństwo teleinformatyczne. Cybersecurity jest więc przyszłością, która stwarza ogromne możliwości rozwoju i zdobywania wiedzy w tym zakresie.

Porozmawiajmy!

  Wypełnij formularz,
  a my pomożemy Ci wdrożyć najnowsze rozwiązania!