Kariera
11 July 2018
Ochrona danych osobowych – informacje

Administrator danych

Podmiotem ustalającym cele oraz decydującym o sposobach przetwarzania Twoich danych jest ­­­­­­­MINDBOX S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000434240, NIP: 5222863827, REGON:1410680750.

Cele przetwarzania danych

Gromadzone przez Nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

 • obsługi lub prowadzenia procesów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO;
 • do komunikacji w zakresie prowadzonych procesów rekrutacyjnych (z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f RODO;
 • wykonania oraz wykazania spełnienia obowiązków związanych z realizacją Twoich uprawnień wynikających w RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • Zgodnie z RODO w osiągnięciu wskazanych powyżej celów możemy korzystać z tzw. procesorów, którzy w nasze polecenie dostarczają nam elementy usług bądź świadczą je w całości realizując przy tym proces przetwarzania. Zawarliśmy umowy z naszymi procesorami – oznacza to, że podmioty te nie mogą nic zrobić z Twoimi danymi osobowymi poza udzielonym przez nas uprawnieniem do przetwarzania. Nie mogą też udostępniać Twoich danych żadnemu innym podmiotom oraz są zobowiązani do zachowania pełnej poufności oraz bezpieczeństwa przechowywania danych przez cały okres prowadzonej współpracy. W zakresie poszczególnych rekrutacji Twoje dane w zakresie CV (o ile je posiadamy) w postaci zanonimizowanej (bez podania jakichkolwiek danych kontaktowych) mogą zostać udostępnione naszym Partnerom w celu oceny stosownej aplikacji.

  Okres przechowywania danych

  Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia lub obsługi procesów rekrutacyjnych są przechowywane przez  czas niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody okres przetwarzania będzie zależny od czasu jej trwania tj. do momentu odwołania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Po realizacji wniosku o cofnięcie lub w przypadku sprzeciwu dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z wykazaniem spełnienia przysługujących Ci uprawnień zgodnie z Twoim żądaniem.

  Twoje Uprawnienia

  Pamiętaj wobec przepisów RODO przysługuje Ci prawo:

 • wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
 • sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • przeniesienia danych;
 • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;
 • wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Tagi:
  Mindbox presentation in San Francisco
  At the beginning of May...
  OpenShift in production, automatic validation of application template
  OpenShift in production...
  Myths around containers. Part 3: Speed
  Myths around containers...