Czwarte wezwanie akcjonariuszy Mindbox S.A. do złożenia akcji w spółce

Czwarte wezwanie akcjonariuszy Mindbox S.A. do złożenia akcji w spółce

   Warszawa, dnia 25 listopada 2020 r.

Od:                          Mindbox Spółka Akcyjna

  1. Przeskok 2

                                 00-032 Warszawa

 

 

Do:                           Ertera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(dalej jako: „Akcjonariusz”)

  1. Przeskok 2

                                 00-032 Warszawa

 

 

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Działając w imieniu spółki pod firmą „Mindbox Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000434240 (dalej jako: „Spółka”), w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., wzywam Państwa jako Akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji).

 

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż biuro Zarządu Spółki otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie (dalej jako: „Biuro Maklerskie”) wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Jednocześnie informuję, iż:

  • złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi,
  • moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021 roku; z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
  • po dniu 31 marca 2021 roku wobec Spółki uważać się będzie za akcjonariusza tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy,
  • dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026 roku.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację ze Spółką i Biurem Maklerskim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej.

 

W imieniu Spółki:

 

_________________________________

Piotr Żeromski

– Prezes Zarządu –